NPO Pers Over NPO
03 December 2008

Nieuwe klachtenregeling NPO

In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een procedure gegeven voor de behandeling van klachten door bestuursorganen. De NPO is op grond van het bepaalde in artikel 1 eerste lid sub b Awb een orgaan met ‘enig openbaar gezag bekleed’ en aldus is hoofdstuk 9 Awb op de NPO van toepassing.

De Awb-klachtenregeling is niet uitputtend. De intern-organisatorische uitwerking ervan is de verantwoordelijkheid van elk bestuursorgaan. Deze klachtenregeling is hiervan het resultaat.

De klachtenregeling Hoofdstuk 9 Awb heeft betrekking op het handelen of nalaten van de NPO en haar medewerkers. Het gaat om de wijze waarop een klager in een bepaalde aangelegenheid is bejegend. Hierbij kan gedacht worden aan onheus optreden, traagheid, schending van privacy, falende voorlichting of communicatie. Ook het functioneren van de NPO in meer algemene zin kan hieronder worden begrepen, ook al is de gedraging niet (zonder meer) te herleiden tot een concrete medewerker.

De klachtenregeling hoofdstuk 9 Awb geeft een ieder het recht een klacht in te dienen. Hieruit volgt dat de regeling zich weliswaar primair tot externen richt, maar dat ook de eigen werknemers van de NPO op grond van de regeling een klacht in kunnen dienen.

Laatste persberichten

Meer persberichten