NPO Pers Over NPO
15 juni 2022

NPO is voornemens een sanctie op te leggen aan Ongehoord Nederland

De ombudsman voor de publieke omroepen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het journalistiek handelen van het programma Ongehoord Nieuws van omroep Ongehoord Nederland (ON!). Uit de begin juni gepubliceerde uitspraak komt een patroon naar voren dat het programma Ongehoord Nieuws in diverse uitzendingen de Journalistieke Code NPO stelstelmatig heeft geschonden. Zoals eerder aangegeven, baart dat de NPO grote zorgen.

Een belangrijke taak van de NPO is het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau. Een belangrijk onderdeel van de mediaopdracht is dat het media-aanbod voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen. Bij de publieke omroep is dat vastgelegd in de Journalistieke Code NPO. Wanneer een omroep de in de Code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel.

Na zorgvuldige bestudering van de uitspraak van de ombudsman is de NPO van plan aan omroep Ongehoord Nederland een sanctie op te leggen. Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste 15% van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden. We hebben dit voornemen samen met een uitgebreide onderbouwing vandaag schriftelijk aan ON! medegedeeld.

Dit betreft nu nog een voorgenomen besluit. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! eerst de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het voornemen om een sanctie op te leggen. Vervolgens zal de Raad van Bestuur besluiten of de sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en zo ja, wat dan de hoogte van de sanctie zal zijn. Het definitieve oordeel zal uiterlijk in de week van 27 juni volgen.  

UPDATE:
Ongehoord Nederland heeft aan de NPO uitstel gevraagd voor het indienen van een zienswijze naar aanleiding van onze voorgenomen sanctie. De omroep heeft nu een week extra gekregen om schriftelijk een zienswijze in te dienen. In de week van 4 juli zullen we vervolgens ons definitieve besluit aan omroep ON! kenbaar maken.Laatste persberichten

Meer persberichten